Nikoleta Zajko

advokát

Nikoleta sa špecializuje na oblasť obchodného a občianskeho práva. Okrem iného sa aktívne venuje aj problematike konkurzných a reštrukturalizačných konaní, keďže pôsobí aj ako správca konkurznej podstaty. Spolupracovala pri veľkých  reštrukturalizačných a konkurzných konaniach významných spoločností. Vo svojej praxi venuje svoju pozornosť vymáhaniu pohľadávok, právu obchodných spoločností a právu nehnuteľností. Právne služby poskytuje aj v anglickom jazyku, pričom v roku 2016 získala titul Master of Laws na Eötvös Loránd University, Budapest.
2016
advokát
2016
Master of Laws (LL.M.) na Eötvös Loránd University, Budapest
2014
ukončenie rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave
2013
správca konkurznej podstaty
2012
ukončenie magisterského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave (Mgr.)