Vybrané zmeny v pracovnom práve v roku 2020

Aktualizácia ku dňu 15.01.2020
Úvod roka si pre nás pripravil niekoľko zaujímavých zmien v oblasti pracovného práva, pričom niektorým z nich sa venujeme v tomto článku.

Predĺženie výmery dovolenky u niektorých zamestnancov

Od 1. januára 2020 sa rozšíril výpočet prípadov, kedy má zamestnanec nárok na najmenej 5 týždňov dovolenky. Popri zamestnancovi, ktorý dovŕšil 33 rokov veku má po novom nárok na predĺženú dovolenku aj zamestnanec, ktorý sa trvalo stará o dieťa. Táto, na prvý pohľad jednoduchá zmena, ktorá je výsledkom poslaneckej iniciatívy, však priniesla viacero nejasností s ktorými sa budú musieť zamestnávatelia vysporiadať. Určité vodítko môže poskytovať stanovisko Národného Inšpektorátu Práce z ktorého vychádzame aj v tomto článku.

Nárok na dlhšiu výmeru dovolenky by mali mať obaja rodičia za predpokladu, že sa trvalo starajú o dieťa. V prípade rozvodu rodičov a úprave vzťahov rodičov k dieťaťu, napr. jednému z rodičov určil osobnú starostlivosť o dieťa a druhý má právo na styk s dieťaťom, iba styk s dieťaťom (prípadne len platenie výživného) nepredstavuje trvalú starostlivosť o dieťa pre účely Zákonníka práce z hľadiska dovolenky. V tomto prípade by mal mať nárok na predĺženú výmeru dovolenky ten z rodičov, ktorému bolo dieťa zverené do starostlivosti. V prípade striedavej starostlivosti by však kritérium na vyššiu výmeru dovolenky malo byť splnené u oboch rodičov. Z hľadiska veku dieťaťa Zákonník práce nestanovuje žiadne špeciálne kritérium, a teda za dieťa sa bude považovať osoba do nadobudnutia plnoletosti.

Preukazovanie vzniku nároku na dlhšiu výmeru dovolenky by malo byť upravené v internom predpise zamestnávateľa (napr. rodný list dieťaťa, čestné vyhlásenie zamestnanca), podobne ako preukazovanie iných nárokov zamestnancov vyplývajúcich zo Zákonníka práce a týkajúcich sa detí.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

S cieľom podporiť šport u detí a mládeže sa zavádza dobrovoľný príspevok zamestnávateľa na pomernú úhradu výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť. Nárok na príspevok má zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite aspoň 24 mesiacov, pričom maximálna výška príspevku je 55% oprávnených výdavkov, najviac však 275 EUR za kalendárny rok v úhrne za všetky deti zamestnanca. Vekovo je príspevok ohraničený 18 rokom veku dieťaťa, pričom dieťa musí pôsobiť v športovej organizácii aspoň 6 mesiacov. Podmienkou tiež je aby výdavky na športovú činnosť boli vynaložené u športovej organizácie zapísanej v registri právnických osôb v športe podľa zákona o športe. Pozitívom príspevku, je že je u zamestnanca oslobodený od dane z príjmov a odvodov a u zamestnávateľa predstavuje príspevok daňovo uznateľný náklad.