Projekt „Prvá pomoc“

Aktualizácia ku dňu 07.04.2020
Projekt „Prvá pomoc“ predstavuje opatrenia na podporu udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 a odstránením jej následkov. Cieľom projektu je poskytnúť zamestnávateľom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku a podporu samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „SZČO“) na udržanie prevádzkovania ich činnosti. V rámci hlavnej aktivity projektu budú realizované tri opatrenia, ktoré Vám v krátkosti predstavíme a poradíme Vám ako si ich uplatniť. V prípade, ak spĺňate podmienky poskytnutia príspevku v rámci obidvoch opatrení môžete si vybrať na základe ktorého opatrenia predložíte  žiadosť o poskytnutie príspevku na každé opatrenie.

Opatrenie č. 1

Prvé opatrenie je zamerané na podporu zamestnávateľov, vrátane SZČO, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (povinne zatvorené prevádzky). Jedná sa najmä o všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem výnimiek ako predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní drogérie, lekární, predajní novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií a ďalšie určené.

1. Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia č. 1 je:
ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta, a to aj v prípade ak opatrením UVZSR dôjde k prerušeniu alebo obmedzeniu prevádzkovej činnosti zamestnávateľa.  

Udržaním pracovného miesta sa rozumie, že dva mesiace nasledujúce po mesiaci, za ktorý je príspevok poskytovaný, neukončíte pracovný pomer so zamestnancom/zamestnancami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia č. 1  nemôže byť:
Cieľovou skupinou v rámci tohto opatrenia sú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), pričom môže ísť len o zamestnancov:

2. Ako podať žiadosť o príspevok v rámci opatrenia č. 1?

V prípade, že spĺňate požadované podmienky a zároveň vyplácate svojim zamestnancom náhradu mzdy minimálne vo výške 80 % ich priemerného zárobku (t.j. hrubej mzdy zamestnanca), žiadosť o poskytnutie príspevku môžete podať na miestne príslušnom úrade práce, v ktorého územnom obvode udržíte pracovné miesta. V prípade, ak máte viac prevádzok, žiadosť podávate na úrad práce, v územnom obvode ktorého máte svoje sídlo.

K tejto žiadosti je potrebné predložiť aj povinnú prílohu, ktorou je „Výkaz pre priznanie príspevku“. Žiadosť je možné predložiť len vo forme predpripraveného formulára „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku“. Za ďalšie mesiace sa predkladá len výkaz (bez žiadosti).

Žiadosť je potrebné predložiť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ, žiada o poskytnutie príspevku!

Úrady práce prijímajú žiadosti v rámci opatrenia č. 1 od 6. apríla 2020 od 12:00.

Uprednostňuje sa podávanie žiadosti prostredníctvom:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR upozorňuje, že žiadosti a výkazy je možné zasielať len na špeciálne vytvorené emailové adresy úradov práce, ktoré sú súčasťou stránky www.pomahameludom.sk. Častým problémom je aj to, že žiadatelia nesprávne používajú adresu @upsvar.gov.sk, pričom správne sa uvádza adresa bez A @upsvr.gov.sk.

Vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné doručiť žiadosť elektronicky, môžete ju zaslať úradu poštou alebo zaniesť osobne do podateľne.

Ak by žiadosť bola neúplná, úrad práce Vás bezodkladne vyzve na jej doplnenie, a to v lehote 5 pracovných dní od doručenia výzvy na doplnenie.

3. Na čo máte vlastne nárok?

V prípade, že ste zamestnávateľ, ktorý spadá pod opatrenie č. 1 môžete požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku (t.j. hrubej mzdy zamestnanca), najviac však vo výške 1 100 EUR. Za mesiac marec je oprávnený aj ten žiadateľ, ktorý v zmysle § 142 Zákonníka práce vyplácal náhradu mzdy vo výške podľa kolektívnej zmluvy.

Zamestnávateľom v rámci opatrenia nebudú preplácané odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 EUR na celé obdobie realizácie projektu.

Príspevok sa bude poskytovať mesačne na základe predloženého Výkazu pre priznanie príspevku.

Opatrenie č. 2

Opatrenie č. 2 je aktuálne zamerané na podporu SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby.

1. Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia č. 2 teda je:
Ako SZČO máte nárok na príspevok len ak ste
Neoprávneným žiadateľom podľa opatrenia č. 2 je:

2. Ako podať žiadosť o príspevok v rámci opatrenia č. 1?

Rovnako ako v prípade opatrenia č. 1, aj pre poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 2 je podmienkou predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku vo forme formulára. Žiadosť spolu s Výkazom pre priznanie príspevku je potrebné predložiť  na miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode ako SZČO prevádzkujete alebo vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť.
Žiadosť v rámci opatrenia č. 2 môžete rovnako ako pri opatrení č. 1 podať:
a vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné doručiť žiadosť elektronicky, môžete ju zaslať úradu poštou alebo zaniesť osobne do podateľne.

3. Na čo máte vlastne nárok?

Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb.
marec 2020
Pokles tržieb
o menej ako 10%
10 % - 19,99%
20 % - 29,99%
30 % - 39,99%
40 a viac %
Výška príspevku
0,00 EUR
90,00 EUR
150,00 EUR
210,00 EUR
270,00 EUR
apríl / máj 2020
Pokles tržieb
o menej ako 10%
10 % - 19,99%
od 20 % - 39,99%
od 40% - 59,99%
od 60 % - 79,99%
od 80% a viac
Výška príspevku
0,00 EUR
90,00 EUR
180,00 EUR
300,00 EUR
420,00 EUR
540,00 EUR
Na určenie poklesu tržieb si môžete zvoliť jednu z alternatív výpočtu poklesu tržieb, a to:
Žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť minimálne od 03/2019, resp. celý rok 2019 si môže každý mesiac vybrať jednu z dvoch nasledujúcich možností, podľa toho, pri ktorej má vyšší pokles tržieb:
Žiadateľ, ktorý vykonával zárobkovú činnosť len časť roka 2019 (so začiatkom najskôr od 01.04.2019) a tým pádom neexistuje obdobie, s ktorým by porovnával tržbu, napr. marec 2019 a marec 2020 porovnáva tržbu za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac.

Príspevok Vám bude poskytnutý bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku, pričom tento príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode ako SZČO prevádzkujete alebo vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť. O výške poskytnutého príspevku budete úradom práce informovaní prostredníctvom Oznámenia o poskytnutí príspevku. Následne za ďalšie mesiace (napr. za apríl 2020, máj 2020) už predkladáte na úrad práce už iba výkaz pre priznanie príspevku.

Celková výška pomoci v rámci opatrenia č. 2 pre jedného žiadateľa nemôže mesačne presiahnuť 200 000,00 EUR na jedného žiadateľa.

Opatrenie č. 3 zamerané na pomoc pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľom), ktorým poklesli tržby alebo nemôžu zamestnancom prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, bude sprístupnená po 13. apríli 2020.

Prijaté opatrenia budeme pravidelne  aktualizovať  a informovať Vás o každej zmene.