Nezabudnite, že už len do 30.09.2021 máte čas na zosúladenie niektorých údajov v Obchodnom registri.

Aktualizácia ku dňu 29.09.2021
Novela Obchodného zákonníka priniesla nové povinnosti pre spoločnosti zapísané v Obchodnom registri pred 30. septembrom 2020, ktoré sú obchodné spoločnosti povinné splniť do 30.09.2021. Jedná sa najmä o nasledovné povinnosti:

I) Potvrdenie alebo zmena údajov o organizačnej zložke podnikov

Ak má Vaša spoločnosť v Obchodnom registri zapísanú organizačnú zložku podniku (zahraničných alebo slovenských právnických osôb, alebo podnik zahraničných právnických osôb) ste povinný Obchodnému registru potvrdiť aktuálnosť zapísaných údajov o nej alebo podať návrh na zmenu neaktuálnych údajov.

Ak spoločnosť túto povinnosť nesplní v termíne do 30.09.2021, registrový súd zverejní túto organizačnú zložku v zozname organizačných zložiek, ktoré túto povinnosť nesplnili a po 6 mesiacoch ju vymaže z obchodného registra.

II) Zápis zmeny obmedzenia spôsobu konania štatutárnych orgánov spoločnosti

V prípade, že máte v spoločnosti viacero konateľov a určili ste si, že samostatne môžu konať napríklad iba pri úkonoch do určitej sumy, teda obmedzili ste spôsob ich konania, po novom takéto obmedzenie spôsobu konania nebude prípustné, a preto je potrebné zmeniť ho buď na samostatné alebo spoločné konanie, pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov.

Ak spoločnosť uvedené povinnosti nesplní do 30.09.2021, súd nebude na akýkoľvek ďalší podaný návrh na zápis zmeny prihliadať, navyše hrozí udelenie pokuty registrovým súdom až do výšky 3.310,- EUR.  

III) Zosúladiť identifikačné údaje v obchodnom registri

Povinnosťou obchodných spoločností je aj zosúladenie identifikačných údajov v obchodnom registri do 30.9.2021 (inak registrový súd na ďalší návrh nebude prihliadať). Ide najmä o zosúladenie dátumu narodenia a rodného čísla pri spoločníkoch alebo akcionároch, ktoré sa do účinnosti novely Obchodného zákonníka nezapisovali v Obchodnom registri. Ak ide o spoločníka – zahraničnú osobu, je potrebné zapísať iný identifikačný údaj (číslo pasu, pobytového preukazu alebo občianskeho preukazu) a pri spoločníkovi – právnickej osobe doplniť IČO.

Našťastie lehota na doplnenie vyššie uvedených identifikačných údajov bola predĺžená zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, a to podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.
V súvislosti s uvedenou novelou Obchodného zákonníka, môžeme pre Vás:

Не забудьте, только до 30.09.2021 есть время для актуализации некоторых данных в Торговом регистре Словацкой республики.

Изменения в Хозяйственный кодекс Словацкой республики определили новые обязанности для компаний, зарегистрированных в Торговом регистре до 30 сентября 2020 года. Эти обязанности компании должны исполнить в срок до 30.09.2021. В частности, речь идёт о следующем:

I) Подтверждение или изменение данных о структурных подразделениях предприятий (organizačnej zložke), например филиалах и представительствах.

Если филиал или представительство Вашей компании (заграничное или словацкое юридическое лицо, или предприятие заграничного юридического лица), был/о зарегистрирован/о в Торговом регистре до 30.9.2020, то Вы обязаны подтвердить Торговому регистру актуальность зарегистрированных данных компании или подать заявление о внесении изменений в связи с неактуальными данными.

Если компания эту обязанность не выполнит в срок до 30.09.2021, то регистрационный суд внесет эту хозяйственную единицу в список компаний, которые эту обязанность не исполнили, и через 6 месяцев удалит её из Торгового регистра.

II) Регистрация изменений, если ограничены компетенции Директора (уставного исполнительного органа компании)

В случае, если в компании утверждён более чем один Директор, и Вы приняли решение, что каждый из Директоров будет  исполнять свои полномочия самостоятельно (например, только при операциях до определенной суммы), то есть ограничили этим их способ исполнения (компетенции), то по-новому такое ограничение недопустимо, и поэтому необходимо при подаче ближайшего заявления о регистрации изменений в зарегистрированные данные компании изменить способ исполнения либо на самостоятельное, либо на совместное исполнение компетенций.

Если компания указанные обязательства не исполнит до 30.09.2021, то суд в дальнейшем не будет брать во внимание какое-либо следующее поданное заявление о регистрации изменений; более того - компании грозит штраф от Регистрационного суда до суммы 3310 Евро.

III) Актуализация идентификационных данных в Торговом регистре

Обязанностью компаний является актуализация идентификационных данных в Торговом регистре до 30.09.2021 (так как и в этом случае суд в дальнейшем не будет брать во внимание какое-либо следующее поданное заявление о регистрации изменений). Имеются в виду: актуализация даты рождения и идентификационного кода учредителей или акционеров, так как до внесения изменений в Хозяйственный кодекс эти данные не регистрировались. Если это учредитель - заграничное лицо, нужно указать другие идентификационные данные (номер паспорта, номер вида на жительство или номер внутреннего паспорта), а в случае учредителя – юридического лица - дополнить идентификационный код компании.

К счастью, срок для дополнения вышеуказанных идентификационных данных был продлен Законом 198/2020Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (которым изменяются и дополняются некоторые законы в связи с улучшением предпринимательской среды, затронутой мерами против распространения опасной инфекционной болезни КОВИД-19): предоставлена возможность подачи  ближайшего заявления о регистрации изменений в зарегистрированные данные компании после 30 сентября 2021, но не позднее 30 сентября 2022.
В связи с указанными изменениями в Хозяйственном кодексе, мы можем для Вас: