Legislatívne opatrenia v pracovnoprávnej a sociálnej oblasti v súvislosti s COVID -19

Aktualizácia ku dňu 04.04.2020
Súčasná situácia spôsobená koronavírusom výrazne negatívne zasahuje aj do finančnej situácie tak zamestnancov, zamestnávateľov, ako aj samostatne zárobkovo činných osôb. V rámci snahy o zmiernenie týchto negatívnych dopadov sú postupne prijímané opatrenia z oblasti daní, zákonníka práce, sociálnej oblastí, ako aj ďalších odvetví života. Nižšie si Vám dovoľujeme zaslať základný prehľad opatrení z oblastí pracovnoprávnej a sociálnej, ktorý budeme pravidelne aktualizovať. V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť.

Zákonník práce

Dňa 4.4.2020 bola v Zbierke zákonov pod číslom 66/2020  vyhlásená novela  Zákonníka práce. Účinnosť nižšie uvedených opatrení bude nielen počas vyhlásenia núdzového stavu ale aj dva mesiace po jeho skončení.

1. Práca z domu (tzv. home office)

Novela umožňuje zamestnávateľovi nariadiť výkon práce z domu, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. Príkaz zamestnávateľa prichádza do úvahy v prípadoch ak zamestnanec výkon práce z domu bezdôvodne odmieta. Na druhej strane, zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti

2. Zmeny pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa

V rámci legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky boli vypustené vládou navrhované ustanovenia týkajúce sa možnosti zamestnávateľa použiť hodiny, za ktoré poskytol náhradu mzdy z dôvodu prekážky v práci na jeho strane tak, aby zamestnancovi nenariaďoval v budúcnosti prácu nadčas, ale použil čas strávený doma týkajúce sa prekážok v práci. Dôvodom vypustenia tejto možnosti je, že uvedená problematika sa má riešiť inými inštitútmi v rámci sociálneho dialógu. Ustanovenia týkajúce sa prekážok v práci zostávajú novelou nedotknuté.

3. Rozvrhovanie pracovného času

Oproti súčasnému stavu sa skracuje doba v ktorej zamestnávateľ musí oznámiť rozvrhnutie pracovného času z týždňa na 2 dni s platnosťou na týždeň, pričom sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na kratšom termíne

4. Oznamovanie čerpania dovolenky

Mení sa oznamovacia povinnosť zamestnávateľa vo vzťahu k čerpaniu dovolenky. V súčasnosti platná 14 dňová lehota sa skracuje na najmenej sedem dní vopred a v prípade dovolenky, ktorá sa prenáša z predchádzajúceho alebo z predchádzajúcich rokov, na najmenej dva dni.

5. Ochrana zamestnanca pred výpoveďou

Dochádza k doplneniu ochrany zamestnanca pred skončením pracovného pomeru a ochrany pri návrate do zamestnania, ak zamestnanec využil dôležitú osobnú prekážku v práci na ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa, resp. sa ho týka karanténne opatrenie povinnosť izolácie. Navrhuje sa, aby sa takémuto zamestnancovi poskytovala ochrana na úrovni zamestnanca, ktorý je dočasne pracovne neschopný.

6. Možnosť vyplácania 80% priemerného zárobku pri niektorých zamestnávateľoch

Zamestnávatelia u ktorých nepôsobia zástupcovia zamestnancov (zamestnanecká rada/odbory), môžu rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci na strane zamestnávateľa budú poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku zamestnanca (nie 100% ako doteraz), najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Táto možnosť sa týka ale len prípadov, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Zoznam prevádzok, ktorým bola obmedzená alebo pozastavená činnosť je uvedený na stránke www.korona.gov.sk/covid-19-prijate-opatrenia.php

Sociálne poistenie

1. Pandemické ošetrovné

Novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá má číslo 63/2020 Z. z. bolo zavedené tzv. pandemické ošetrovné (ďalej ako „Novela“). Novela bola schválená v NRSR v stredu 25.3.2020 a je účinná dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, to znamená od piatka 27.3.2020 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/63/20200327).

Slovom "pandemické ošetrovné" označujeme ošetrovné, poskytované v čase krízovej situácie, ktorou je podľa zákona o sociálnom poistení mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19.
Účelom je pomôcť najmä rodičom , ktorí sa musia starať o deti v dôsledku uzatvorenia predškolských a školských zariadení. Komplexné informácie ohľadom pandemického ošetrovného nájdete na web stránke Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/home-fzh/5s.

Kto má nárok na pandemické ošetrovné

Nárok na pandemické ošetrovné má osoba, ktorá je nemocensky poistená a

Trvanie a výška ošetrovného

Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania/starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní/starostlivosti môžu poistenci striedať.

Podľa nového znenia zákona o sociálnom poistení sa postupuje spätne od vzniku krízovej situácie a uzavretia škôl a ďalších zariadení. Školy a školské zariadenia boli uzavreté v Bratislavskom kraji približne od 12.3.2020 a na celom území SR rozhodnutím od 16.3.2020.

Výška ošetrovného je rovnako ako pri bežnom ošetrovnom 55 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Oznámenie "OČR" zamestnávateľovi

Sociálna poisťovňa nie je povinná oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá ošetrovné alebo pokračuje v poberaní ošetrovného. Je však povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci( ošetrovnaie dieťaťa, člena rodiny), vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá. Ospravedlnenie prekážky v práci nie je viazané na poskytovanie dávky ošetrovné.

2. Nemocenské poistenie

Novelou zákona o sociálnom poistení došlo aj z zmene vo výške a vyplácaní nemocenského pri práceneschopnosti. Zamestnanec, SZČO a DNPO, ktorý bude uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie (nie z iných dôvodov), bude mať nárok na nemocenské vo výške 55% DVZ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (do novely to bolo od 11.dňa), tzn. nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

3. Zmeny v podpore v nezamestnanosti

Dochádza k viacerým zmenám v podpore v nezamestnanosti v snahe pomôcť nezamestnaným. Jedným z opatrení je predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac nezamestnaným, ktorí si do uplynutia pôvodného podporného obdobia v čase krízovej situácie, najmä v dôsledku situácie na trhu práce spôsobenej šírením ochorenia Covid-19, nedokázali nájsť prácu. Opatrenie sa týka osôb, ktorým uplynie podporné obdobie v čase krízovej situácie od účinnosti tohto zákona.

BOZP

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dochádza k časovému odsunu niektorých povinnosti v čase mimoriadnej situácie, a to napr.:
Prijaté opatrenia budeme pravidelne  aktualizovať  a informovať Vás o každej zmene.