Zastavenie starých exekúcii po novom

Aktualizácia ku dňu 07.01.2020
Problémom, s ktorým dlhé roky bojovali veritelia, súdy, ako aj dlžníci bolo obrovské množstvo (viac ako 3 milióny) exekučných konaní, z ktorých však mnohé boli vedené niekoľko rokov bez toho aby došlo, čo i len k čiastočnému vymoženiu pohľadávky.  Štát sa už dávnejšie rozhodol riešiť  túto situáciu prijatím zákonov, ktorých cieľom je najmä likvidácia ich dlhov.

V prvom kroku bola prijatá veľká novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizáciách (ďalej len „Zákon o konkurze“) v časti oddlženia, ktorá značným spôsobom zjednodušila proces  oddlženia v prospech dlžníkov, čím sa pre nich stal tento proces dostupnejší. V prípade, že fyzická osoba bola oddĺžená, je to dôvod na to aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení exekučného konania. Exekučné konania sa teda nezastavuje automaticky, ale súd, na základe návrhu exekútora, vydá uznesenie o zastavení exekučného konania.

Ďalším krokom k zníženiu preťaženosti súdov exekučnou agendou bolo riešenie problematiky vedenia tzv. „starých exekúcii“ prostredníctvom úpravy postupu ich ukončenia a determinovania osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie týchto starých exekúcii.  

Za týmto účelom bol prijatý nový zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý vstúpil do účinnosti dňa 1.1.2020. Tento sa na rozdiel od inštitútu oddlženia upraveného v Zákone o konkurze týka zastavenie starých exekúcii nielen voči fyzickým, ale aj právnickým osobám.

Pojem „staré exekúcie“

Zákon zaviedol pojem „staré exekúcie“, ktoré definuje ako exekučné konanie
Zákon taxatívne vymedzuje staré exekúcie, na ktoré sa zastavenie v zmysle Zákona nevzťahuje a to ani v prípade uplynutia rozhodnej doby:

Podmienky zastavenia „starých exekúcii“

Základným cieľom Zákona je zastaviť staré exekučné konania

Oznámenie "OČR" zamestnávateľovi

Rozhodnou dobou sa rozumie doba piatich rokov, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi, pričom na zmenu v osobe exekútora sa  neprihliada.

Exekúcia, u ktorej došlo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zákona k uplynutiu rozhodnej doby a v posledných 18 mesiacoch nebol dosiahnutý výťažok 15,- EUR sa automaticky  zastavuje k 01.01.2020. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie zašle exekútor oprávnenému do 180 dní od nadobudnutia účinnosti zákona.

Exekúcia, u ktorej dôjde k uplynutiu rozhodnej doby po účinnosti Zákona (t.j. po 1.1 2020) a zároveň v posledných 18 mesiacoch nebude dosiahnutý výťažok 15,- EUR,  sa tiež zastavuje v zmysle Zákona. Exekútor je povinný zaslať upovedomenie o zastavení starej exekúcie oprávnenému do 120 dní od zastavenia exekúcie.

Lehoty na zaslanie upovedomenia sú však len poriadkové a ich nedodržanie nemá vplyv na zastavenie exekúcie.

Stará exekúcia sa zastavuje aj z dôvodu toho, že
Exekútor má nárok na trovy exekučného konania, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal a rovnako tak aj na paušálne trovy vo výške 35 ,- EUR bez DPH.  

Podstatné je, že paušálne trovy exekútora hradí oprávnený (veriteľ) a nie dlžník.

Oprávnený môže podať proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie námietky v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. V prípade, že budú podané námietky, exekúcia končí nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí alebo odmietnutí námietok. Námietky však nie sú prípustné zo strany oprávneného proti paušálnym trovám exekúcie.

Pohľadávka vymáhaná v starej exekúcii sa po ukončení exekučného konania podľa zákona nepremlčí skôr, ako uplynie jeden rok.
Ak pohľadávka veriteľa nie je premlčaná, je veriteľ oprávnený podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie na Okresný súd Banská Bystrica, ako jediný príslušný súd. V novom návrhu na vykonanie exekúcie môže veriteľ rozšíriť svoj návrh o uhradenie paušálnych trov exekúcie, ktoré uhradil exekútorovi.

V prípade, že Vaša pohľadávka je dotknutá novou úpravou avšak máte záujem o opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie, prípadne máte iné otázky ohľadom tohto Zákona a zastavenia starých exekúcii, neváhajte sa na nás obrátiť.