Legislatívne opatrenia v justícii v súvislosti s COVID – 19

Aktualizácia ku dňu 25.03.2020
Vláda SR za účelom riešenia mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu (COVID 19) prijíma v skrátenom legislatívnom konaní rozsiahle opatrenia vo všetkých oblastiach života na preklenutie vzniknutej situácie. V tejto súvislosti bol schválený zákon, ktorého cieľom je v zmysle dôvodovej správy  prijatie (i) niektorých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a (ii) niektorých opatrení v justícii. Jedná sa o dočasné opatrenia, ktoré platia do 30. apríla 2020. Nie je vylúčené, že za predpokladu pretrvávania tejto mimoriadnej situácie  budú tieto lehoty zákonodarcom predĺžené.  

Zákon vstúpil do platnosti a účinnosti dňom 27.03.2020.

Justícia

Účelom zákona je, aby jednotlivci nemuseli za existujúcej epidemiologickej situácie nevyhnutne vykonávať právne úkony, ktorých uplatnenie vyplýva zo súkromnoprávnych vzťahoch alebo z procesných kódexov a hrozí, že lehoty uplynú alebo už uplynuli počas tejto mimoriadnej situácie. Základnom je teda zachovanie práv a ich ochrana pred prípadným zánikom napr.  premlčaním alebo preklúziou.

Plynutie lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch

Zákonom bolo obmedzené plynutie hmotnoprávnych lehôt na uplatňovanie alebo bránenie práv na súde, uplynutím ktorých by došlo k premlčaniu alebo k zániku práva v súkromnoprávnych vzťahoch tak, že lehoty v čase od nadobudnutia účinnosti tohto zákona t.j. od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú.
Aplikácia:
Jano mal pohľadávku vo výške 5 000,- EUR voči Ferovi, ktorej splatnosť nastala dňa 05.04.2017. Vzhľadom na to, že medzi Ferom a Janom ide o občianskoprávny vzťah premlčacia doba je 3 – ročná, a teda za normálnych okolností by uplynula dňa 05.04.2020. Prijatím zákona však premlčacia doba prestala plynúť dňa 27.03.2020 a bude pokračovať až po 30.04.2020 tým dňom, v ktorom bola prerušená v deň účinnosti zákona. Premlčacia doba bola prerušená v čase, v ktorom chýbalo 9 dní do jej uplynutia (od 27.03.2020 do 05.04.2020). Z toho vyplýva, že premlčacia doba skončí deviaty deň po dni 30.04.2020.

Navrátenie uplynutej lehoty

Za prínosné je potrebné považovať aj tzv. „prinavrátenie uplynutých lehôt“. Týka sa to lehôt, ktoré uplynuli v čase od 12. marca 2020 do dňa účinnosti tohto zákona t.j. do 27.03.2020. Tieto lehoty sa obnovujú, čo znamená, že  oprávnená osoba môže dodatočne uplatniť svoje právo na súde alebo u povinnej osoby v časovom horizonte 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Aplikácia:
Jano mal pohľadávku vo výške 5 000,- EUR voči Ferovi, ktorej splatnosť nastala dňa 15.03.2017. Vzhľadom na to, že medzi Ferom a Janom ide o občianskoprávny vzťah premlčacia doba je 3 – ročná, a teda za normálnych okolností by uplynula dňa 15.03.2020. Jano si pohľadávku neuplatnil voči Ferovi do 15.04.2020 na súde. Za bežných okolností by jeho nárok na zaplatenie pohľadávky voči Ferovi zanikol. Vzhľadom na to, že premlčacia doba na uplatnenie pohľadávky na súde uplynula po 12.03.2020, prijatím zákona sa spätne obnovilo právo Jana domáhať sa na súde zaplatenia jeho pohľadávky voči Ferovi, a to v lehote 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona t. j. do 27.04.2020.

Plynutie procesných lehôt

Procesné lehoty stanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom uplatňované účastníkmi konania a stranami v konaní v čase od nadobudnutia účinnosti tohto zákona t. j. od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú.
Aplikácia:
Súd doručí Ferovi dňa 05.04.2020 platobný rozkaz, pričom ak by nebola mimoriadna situácia Fero by mal lehotu 15 kalendárnych dní na podanie odporu proti platobnému rozkazu. S prihliadnutím na prijaté opatrenia, Fero nie je povinný dodržať zákonom stanovenú lehotu na podanie odporu, nakoľko do 30.04.2020 táto lehota neplynie. Fero je oprávnený podať odpor až do 15.05.2020.
Výnimkou je trestné konanie, v ktorom neplynutie lehôt v zmysle predchádzajúceho odseku platí výlučne len pre lehotu na podanie opravného prostriedku pre obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenú osobu.

Za predpokladu, že vec neznesie odklad z dôvodu ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti, slobody alebo značnej škody strany alebo účastníka konania, môže súd určiť, že neplynutie procesných  lehôt sa neaplikuje a určí novú primeranú lehotu, v ktorej je táto strana povinná úkon vykonať.

Pojednávania

Za účelom obmedzenia šírenia choroby COVID – 19 bolo nevyhnutné obmedziť pojednávania v súdnych konaniach, v ktorých je prípustná aj účasť verejnosti. Z toho dôvodu súdy vykonávajú pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia len v nevyhnutnom rozsahu, pričom ochrana zdravia je dôvodom na vylúčenie verejnosti z pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia. V prípade vylúčenia verejnosti súd vyhotoví zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia a následne takto vyhotovený zvukový záznam sprístupní komukoľvek, kto o to požiada po ich skončení.
Aplikácia:
Napriek tomu, že prijatý zákon nevylúčil absolútne uskutočňovanie súdnych pojednávaní, súdy k aplikácii týchto ustanovení pristúpili reštriktívne a vo väčšine občianskoprávnych a obchodnoprávnych konaniach odročujú nariadené pojednávania. Niektoré súdy pristúpili napr. k tomu, že vyhlásenie rozsudku prebieha bez účasti strán sporu a verejnosti.

Konkurzné konanie

Vzniknutá situácia spolu s prijatými obmedzeniami v súvislosti s pozastavením niektorých prevádzok bude mať pravdepodobne nepriaznivý ekonomický dopad na podnikateľské subjekty. Ten môže vyvrcholiť krízou alebo úpadkom spoločností. S cieľom oddialiť bankroty spoločností  sa predlžuje  pôvodná 30 -dňová lehota na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu na dobu 60 dní, v prípade, že
Aplikácia:
Spoločnosť sa dozvedela o úpadku vo forme predĺženia dňa 30.03.2020 pri podaní riadnej účtovnej závierky za obdobie roka 2019. Nová 60 -dňová lehota na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu jej uplynie až dňa 29.05.2020. V prípade, že dlžník nepodá návrh ani v tejto zákonom predĺženej lehote, vzniká štatutárnemu orgánu povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu vo výške 12.500,- EUR.
Ďalej sa obmedzilo konanie správcu konkurznej podstaty, ktorý musí upustiť od vykonávania dražieb, verejných ponukových konaní alebo iných súťažných procesov smerujúcich k predaju majetku a to do 30.04.2020. Procesy súvisiace s predajom majetkom, ktoré začali prebiehať pred účinnosťou tohto zákona, ale mali by sa dokončiť po jeho účinnosti je správca povinný zrušiť, nakoľko akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka vykonaný v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je sankcionovaný neplatnosťou.

Tieto ustanovenia sa týkajú aj exekútorov, ktorí sú v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.

Výkon záložného práva

S cieľom obmedziť stretávanie veľkého počtu osôb a zabezpečiť transparentnosť dražieb nie je možné pristúpiť do 30.04.2020 k výkonu záložného práva. Úkony smerujúce k výkonu záložného práva v danom čase sú neúčinné.

Hlasovanie kolektívnych orgánov „per rollam“

Kolektívne orgány právnických osôb (napr. Valné zhromaždenie spoločnosti, dozorná rada) môžu v čase trvania tejto mimoriadnej situácie hlasovať „per rollam“ prostredníctvom korešpondencie alebo elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka sa v danom prípade použijú primerane. Toto obmedzenie opätovne súvisí s tým, že účelom prijatých opatrení je obmedziť zhromažďovanie  viacerých osôb na jednom mieste a v rovnakom čase.